Korupcijos prevencija
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Patvirtinta

 

                                                                                                    Patvirtinta

                                                                                                    VšĮ Rumšiškių PSPC

                                                                                                    Direktorės Romos Lieponienės

                                                                                                    2014-12-29d. Įsakymu Nr.24

 

 

 

 

     VŠĮ RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2018 METŲ PROGRAMOS    ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingasasmuo už priemonės vykdymą

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

1

Įstaigos internetinėje svetainėje skelbti Korupcijos prevencijos 2015-2018m.programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei atsakingo asmens duomenis ir kontaktus

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

nuolat

Internetinėje svetainėje paskelbtas korucijos prevencijos planas 2015-2018m.

2

Patikrinti pacientų,atvykusių į PSPC,draustumą privalomuoju sveikatos draudimu

Atsakingi darbuotojai už paciento užregistravimą pas gydytoją

nuolat

Tikrinamas pacientų draudimas privalomuoju sveikatos draudimu

3

Įstaigos informacijos skelbimo vietose ir internetinėje svetainėje skebti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

nuolat

Paskelbta informacija skelbimo vietose ir internetinėje svetainėje

4

Įstaigos informacijos skelbimo vietose ir internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie SAM pasitikėjimo telefoną, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

nuolat

SAM pasitikėjimo telefono paskelbimas

5

Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

Pagal poreikį

Gauta metodinė pagalba

6

Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

Paskaita 1 kartą metuose

Mokymus išklausiusių darbuotojų skaičius

7

Įstaigos internetinėje svetainėje patalpinti centro vadovo kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

Centro vadovas

nuolat

Paskelbta informacija interneto svetainėje

8

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir STT

Įstaigos darbuotojai

Gavus pranešimą

Gautų ir perduotų pranešimų skaičius

9

Internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

Per 10 dienų nuo informacijos gavimo

Paskelbtos informacijos skaičius

10

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų patikslinimo

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

Ataskaita kiekvienų metų gruodžio mėn.

Ataskaitos išklausymas ir priemonių vykdymas

11

Įstaigos internetinėje svetainėje skebti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymą

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją

Ataskaitą skebti iki sausio 15 d

Paskelbta informacija interneto svetainėje

12

Teikti SAM Korupcijos prevencijos skyriui pranešimą apie priemonių, nurodytų įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, įgyvendinimo eigą ir veiksmingumą

Įstaigos vadovas

 Kartą metuose

Informacija apie priemonių vykdymą

 

_______________

 

 

Korupcijos prevencijos programa