RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
VŠĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Asmuo turi teisę:

    1. sužinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą Rumšiškių PSPC;

    2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi – raštu kreiptis į administraciją;

    3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti  savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai  duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų – raštu kreiptis į administraciją;

    4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Šiuo atveju Duomenų subjektui Rumšiškių PSPC atsisakoma suteikti paslaugas arba taikomos visos mokamos paslaugos.

    5. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.


Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais pagrindais.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į VŠĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centrą,  už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį – Daivą Leščinskienę, el.paštu: info@rumsiskiupspc, telefonu – 8-346-47334.
Asmens duomenų apsauga